GEGEVENSBESCHERMING

Privacybeleid

 1. Toepassingsgebied
  Dit privacybeleid informeert gebruikers over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder CWM COLD WAR Museum GmbH, Leipziger Platz 7, 10117 Berlijn, op deze website (hierna te noemen "Aanbod").
 2. Algemene informatie over gegevensverwerking
  1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
   In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.
  2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
   Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR) als rechtsgrondslag.

   Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

   Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 (1) lit. c DSGVO als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) letter d DSGVO als rechtsgrondslag.

   Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.
  3. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn
   De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.
 3. Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden
  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
   Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft.
   De volgende gegevens worden verzameld:

   1. informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
   2. het besturingssysteem van de gebruiker
   3. de internetprovider van de gebruiker
   4. het IP-adres van de gebruiker 5. de datum en het tijdstip van toegang
   6. websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website 7. websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang krijgt via onze website
  2. Toegang tot gegevens/serverlogbestanden
   De aanbieder (of zijn aanbieder van webruimte) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De aanbieder gebruikt de loggegevens uitsluitend voor beveiliging, probleemoplossing en optimalisering van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren als er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van illegaal gebruik bestaat.
  3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
   De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
  4. Doel van de gegevensverwerking
   De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

   De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

   Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
  5. Duur van de opslag
   De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.
 4. Gebruik van cookies
  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
   Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

   Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

   De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

   1. taalinstellingen
   2. inloggegevens

   De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daardoor is het niet meer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

   Wij gebruiken ook cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Zie punt V.

   Bij toegang tot onze website worden gebruikers door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband wordt ook aangegeven hoe het opslaan van cookies in de browserinstellingen kan worden verhinderd.
  2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 (1) lit. f DSGVO.
  3. Doel van de gegevensverwerking
   Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

   Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

   1. taalinstellingen
   2. inloggegevens

   De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod voortdurend optimaliseren. Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
  4. Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering
   Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat u niet langer alle functies van de website volledig kunt gebruiken.
 5. Opvolging en analyse
  1. Google Analytics
   1. Om het gebruik van deze website voor u te optimaliseren, maken wij gebruik van het analyse-instrument Google Analytics. Dit is een standaard analysetool van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics. Voor de analyse gebruikt Google zogenaamde "cookies" (voor cookies, zie hierboven), waarmee het informatie verkrijgt over uw gebruikersgedrag en dit evalueert. De evaluatie van uw gegevens is anoniem. De Google-trackingcode op onze website is zodanig aangevuld dat uw IP-adres door Google met de laatste cijfers wordt ingekort voordat de analyse plaatsvindt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt alleen na anonimisering overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Een herleiding tot uw persoon alsmede een combinatie van deze gegevens met de reeds bij Google bekende gegevens van u is daarom in principe niet meer mogelijk.

    Het verzamelen, anonimiseren en analyseren van gebruikersgegevens gebeurt schriftelijk door Google in opdracht van de websitebeheerder (zie impressum) conform § 11 BDSG. U hebt ook de mogelijkheid om het verzamelen van uw gebruikersgegevens en de analyse van uw gebruikersgedrag door Google Analytics alleen te verhinderen door de speciaal door Google ontwikkelde en onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ga voor meer informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden van Google Analytics naar: http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

    U kunt het privacybeleid voor Google Analytics opvragen bij: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
   2. Duur van de opslag De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval gebeurt dit na 14 maanden.
  2. Een DMP-technologie van ADEX gebruiken
   Onze website gebruikt de DMP-tag van het bedrijf The ADEX GmbH, Berlijn in opdracht van QWERTZ Media GmbH, Berlijn voor de bepaling van gebruiks- en bewegingsgegevens op onze aanbiedingen. De verzamelde gegevens worden anoniem geregistreerd. U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking onder de volgende link: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/ Door op de daar opgeslagen link te klikken, wordt door het systeem een zogenaamde stop-cookie ingesteld, die de verdere registratie van de activiteiten van de klant door het systeem verhindert. Dit verbod blijft van kracht totdat de stop-cookie door de gebruiker wordt verwijderd.
  3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
  4. Doel van de gegevensverwerking
   De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.
  5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
   Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze site. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt. Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het analyseproces op onze website.

   Hiervoor moet u de betreffende link volgen. Op die manier wordt op uw systeem een andere cookie geplaatst, die aan ons systeem doorgeeft de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als de gebruiker ondertussen de overeenkomstige cookie van zijn eigen systeem verwijdert, moet hij de opt-out-cookie opnieuw instellen. Google Analytics uitschakelen http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/
 6. Contactformulier en e-mail contact
  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
   Onze website bevat contactformulieren die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie gebruikt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

   Deze gegevens zijn: Bij het verzenden van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

   - Datum en tijdstip van verzending
   - Voor- en achternaam
   - E-mailadres
   - Telefoonnummer (optioneel)

   Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens het indieningsproces naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.
  2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO indien de gebruiker toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in de loop van het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
  3. Doel van de gegevensverwerking
   De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens.

   De overige persoonsgegevens die tijdens het indieningsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
  4. Duur van de opslag
   De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd.

   Het gesprek wordt beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens de verzending zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist.
  5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
   De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Als de gebruiker zijn toestemming herroept per e-mail aan info@coldwarmuseum.de Als de gebruiker contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in de loop van het contact met ons zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.
 7. Nieuwsbrief
  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
   Onze website bevat een registratieformulier voor onze nieuwsbrief. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

   Deze gegevens zijn:
   - Datum en tijdstip van registratie
   - Voor- en achternaam
   - Aanhef
   - E-mailadres

   Deze gegevens worden alleen opgeslagen op webservers van de sitebeheerder. Ze worden niet doorgegeven aan derden.
  2. Meten van succes
   Om het bereik van onze nieuwsbrieven te meten, nemen wij een trackingcode op in de nieuwsbrief. Deze laat ons zien of een ontvanger de nieuwsbrief heeft geopend en of hij/zij de links in de nieuwsbrief heeft gevolgd.
  3. Doel van de gegevensverwerking
   De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het leesgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze nieuwsbrief. Dit helpt ons om onze nieuwsbrief en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden zijn ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
 8. Aankoop van een ticket
  1. Kaartverkoop via Reservix
   De verkoop van online tickets gebeurt niet door ons, maar door onze partner Reservix. Als u onze link volgt om tickets te kopen, wordt u doorgestuurd naar de site van Reservix. De verwerking van persoonsgegevens wordt dus uitgevoerd door Reservix. Neem daarom kennis van het privacybeleid van Reservix:

   Reservix privacybeleid
  2. Rechten van de betrokkene
   Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking:
 9. Recht op informatie
  1. U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

   1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt
   2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
   3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
   4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur
   5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
   6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
   7. alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld
   8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

   U hebt het recht om informatie te vragen over de overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.
  2. Recht op correctie
   U hebt een recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de voor de verwerking verantwoordelijke indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.
  3. Recht op beperking van de verwerking
   U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

   1. indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
   2. de verwerking onwettig is en u het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens
   3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
   4. indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

   Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

   Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.
 10. Recht op wissen
  1. Verplichting tot wissen
   U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

   1. de u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
   2. u uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van art. 6, lid 1 a of art. 9, lid 2 a DSGVO intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
   3. u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
   4. de u betreffende persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
   5. het wissen van de u betreffende persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
   6. de persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig art. 8, lid 1, DSGVO.
  2. Informatie aan derden
   Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht dat zij alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.
  3. Uitzonderingen
   Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

   1. het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen
   2. voor het nakomen van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
   3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO
   4. voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of
   5. om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  4. Recht op informatie
   Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

   U hebt het recht om door de verantwoordelijke voor de verwerking over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
   U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, mits

   1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO of art. 9 lid 2 letter a DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 letter b DSGVO en
   2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

   Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
   Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
  6. Recht van bezwaar
   U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

   De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

   Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

   Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

   U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.
  7. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring volgens de gegevensbeschermingswetgeving
   U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
  8. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
   U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing die voor u rechtsgevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze ernstig treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

   1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
   2. wordt toegestaan door wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; of
   3. gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

   Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

   Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden van, en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.
  9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
   Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

   De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter krachtens artikel 78 GDPR.
STOP
STOP